ឮលាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​គ្រាន់​តែ​ឮ​លាន់​កង​រំពង​ប៉ុន្តែ​ឮ​ពុំ​ប្រាកដ​ជា​សូរ​សព្ទ​អ្វី​ឬ​រឿង​ហេតុ​អ្វី​ឡើយ ។ ច្រើន​ប្រើ​ជា​ពាក្យ​លាយ​ក្នុង​កាព្យ, ដូច​ជា : មាន​ការណ៍​ឮ​លាន់ តើ​មាន​អាសន្ន អ្វី​ប្លែក​យ៉ាង​ណា គួរ​សួរ​បញ្ជាក់ ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា បាន​ដឹង​ច្បាស់​ថា ជា​រឿង​ហេតុ​អ្វី ? (សរសេរ​ជា លឺ​លាន់ ក៏​បាន) ។