ឯកជនភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

privacy, intimité លក្ខខណ្ឌដែលបុគ្គលឬស្ថាប័នមាន សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យអាក់សេសផ្សេងៗ ទៅកាន់ទិន្នន័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬ បណ្ដាញកុំព្យូទ័រ។