ឯកតភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មានតែក្នុងភាសាខ្មែរទេ វាមិនមែនជាឯកវចនៈ ឡើយ ព្រោះភាសាគ្មានឈ្នាក់វេយ្យករណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ពីវចនៈរបស់នាមនោះទេ។ វាគ្រាន់តែជាបញ្ញត្តិមួយទាក់ទងទៅនឹងចំនួនដែលបញ្ជាក់ពីភាពមានមួយឯកតា។