ឯកទិស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ទូរគមនាគមន៍) simplex ការបញ្ជូនទិន្នន័យ (គមនាគគមន៍)

តាមទិសដៅតែមួយគត់ពីឧបករណ៍បញ្ជូនទៅឧបករណ៍ទទួល។ ឧ.: ការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ ឬ វិទ្យា។

  1. ឯកទិស។