ឯកទេសនីយកម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (សេដ្ឋកិច្ច) specialization, spécialisation យន្តការឬសកម្មភាពដែលនាំឱ្យឈានទៅដល់ចំណេះដឹង ជំនាញ វិធីសាស្ត្រ ឬ បច្ចេកទេស ក្នុងការផលិតផលិតផលជាក់លាក់មួយ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពផលិតខ្ពស់ជាងមុន។ ឧ. រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តជំរុញការធ្វើឯកទេសនីយកម្ម ដែលផ្អែកលើការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង នវានុវត្តន៍ សំដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិត និង ការប្រកួតប្រជែង។