ឯកធា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

monomial, monôme ពហុធាដែលមានមួយតួ។ ឧ. y, 5ac, 10ax2។