ឯកផ្សាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

unicast ការបញ្ជូនទិន្នន័យពីឧកបករណ៍បញ្ជូនមួយទៅឧបករណ៍ទទួលតែមួយគត់ក្នុងបណ្ដាញ។