ឯកភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគំរូ
  2. ភូមិនៃឃុំជីរោទ៍ទី២
  3. ភូមិនៃឃុំព្រៃវិហារ
  4. ភូមិនៃខ្ទុំក្រាំង
  5. ភូមិនៃឃុំប៉ាលហាល
  6. ភូមិនៃឃុំថ្មដា
  7. ឃុំនៃស្រុកអូរជុំ
  8. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងប្រីយ៍