ឯកសារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

file, fichier ព័ត៌មាន កម្មវិធី សំណុំទិន្នន័យមានឈ្មោះកំណត់មួយដែលរក្សាទុកក្នុង ថាស ឬ ឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យផ្សេងៗរបស់កុំព្យូទ័រ។

 អាចនិយាយបានថា " ឯកសារ " ជាទិន្ន័យរឺពត៌មានទាំងឡាយណាដែលអាចប្រើការបានដែលមានលក្ខណះជាលាយល័ក្ខអក្សរ ដូច ទម្រងឯងការកតិយុត្ត ឯកាសាររក្សារទុកក្នុងបណ្តាល័យជាដើម ។ ល ។
 ប៉ុន្តែនៅក្នុងវចនានុក្រម "សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជូនណាត" យើងមិនបានឃើញពន្យល់លំអិតអំពីពាក្យ "ឯកសារ" មានខ្លឹុមសារលំអិតយ៉ាងណានោះទេ។