ឯកសារគ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) non-written record, document muet ឯកសារដែលគ្មានការកត់ត្រាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដូចជា ក្អម ឆ្នាំង និង វត្ថុសិល្បៈផ្សេងៗទៀត។