ឯកសារចម្លងយថាភូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) authentic copy, copie conforme ឯកសារចម្លងមួយប្រភេទ ដែលចម្លងចេញពីឯកសារយថាភូត ដែលជាច្បាប់ដើមដែលត្រូវធ្វើឡើង ដោយបុគ្គលដែលមានអំណាចតាមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ ឬ បទដ្ឋានគតិយុត្ត។