ឯកសារត្រៀម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) preparatory document, document préparatoire ឯកសារ ដែលសរសេរអំពីមធ្យោបាយតទល់ ឬ ការពារខ្លួនដែលភាគីយកទៅអះអាងចំពោះមុខតុលាការ។