ឯកសារសរសេរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) written record, document écrit ឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលរក្សាទុកនូវចំណេះដឹងនៃហេតុការណ៍ ឬ ព្រឹត្តិការណ៍នានា។