ឯក្តភូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឯក្តភូតៈ ព័ត៌មានផ្ទាល់ (ឧ.លិខិតឯក្តភូត=លិខិតផ្ទាល់ខ្លួន, ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន)