ឯតើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. អ៊ីតើ “ទេ​តើ”) ។