ឯថា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. អ៊ីថា ឬ អ៊ីថាៈ) ។ ឯថាៈ