ឯលិច

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំច្រណូក