ឯ.អ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ, ID