ឰរាវ័ណ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ឯរាវ័ណ) ។ អៃរាវ័ណ