ឰរាវ័ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ាវាត់ សំ. ( ន. ) (ឰរាវត) ឰរាវ័ណ​ឬ​ឯរាវ័ណ ។ ឈ្មោះ​ដំរី​ក្បាល​បី​ឬ​ដំរី​ប្រចាំ​ទិស​ឧត្ដរ (តាម​លទ្ធិ​ព្រាហ្មណិក) ។ ឈ្មោះ​នាគ​មួយ​ក្នុង​រឿង​និទាន​តំណាល ។ អៃរាវ័ត