ឱ!

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ឧ. ) ពាក្យ​លាន់​មាត់ ដោយ​មាន​សេចក្ដី​សង្វេគ, ដោយ​យល់​ការ​ជាក់, ដោយ​ត្អូញ​ជាដើម : ឱ ! រូប​អើយ​រូប !; ឱ ! ដូច្នោះ​ទេ​ឬ ?; ឱ ! អ្នក​អើយ ខ្ញុំ​សព្វ​ថ្ងៃ​ត្រដរ​តែ​នឹង​រស់​ទៅ​ទេ ! ។ ឱ​ហ្ន៎ ! អើ​ហ្ន៎ ! ។ ប្រើ​សំឡេង​ខ្ពស់​ជា អោ៎ ! ក៏​មាន : អោ៎ ! ដូច្នោះ​ទេ​ឬ ?