ឱកាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. សំ. ( ន. ) (ឱកាក; ឥក្ស្វាកុ) ឈ្មោះ​រាជ​វង្ស​នៃ​ព្រះ​បាទ​មនុ (ក្នុង​បឋម​កប្ប) ដែល​ជា​ប្រថម​ក្សត្រិយ៍​ឬ​ជាដើម​រាជ​វង្ស​នៃ​ក្សត្រិយ៍​ទាំងឡាយ​ត​ៗ​មក : វង្ស​ឱកាកៈ ឬ ឱកាក​វង្ស (ហៅ ឥក្ស្វាកុ ក៏​បាន : វង្ស​ឥក្ស្វាកុ ឬ ឥក្ស្វាកុ​វង្ស) : ព្រះ​សិទ្ធត្ថ-គោតម​គោត្ត​ជា​សក្យមុនី​ឱកាក​សន្តតិ​វង្ស ។ (ព. កា.) : ព្រះ​បាទ​សុទ្ធោទន៍ គោតម​គោត្ត ឱកាក​វង្ស មាន​រាជ​បុត្រ វិសុទ្ធ​គឺ​អង្គ ព្រះ​សម្ពុទ្ធ​ទ្រង់-ជា​លោក​នាថ ។ ឱកាកៈ