ឱកាកៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទំរង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

  • អំនាន: /អោកាក'កៈ/
  • អ.ស.អ.: /aokaːk'kak/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យបាលីខ្មែរ ឱកាក

នាម[កែប្រែ]

ឱកាកៈ

  1. (សាសនា) ឱកាក
    វង្ស​ឱកាកៈ

ន័យដូច[កែប្រែ]

ពាក្យសំរង់[កែប្រែ]