ឱក័ស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ.; បា. ( ន. ) (ឱកស៑; ឱក) ផ្ទះ, លំនៅ, ទី​នៅ​អាស្រ័យ (ព. កា.) : ពី​ដើម​ភ្នំពេញ​មាន​ឱក័ស តិច​ណាស់​មិន​ច្រើន​ដូច​សព្វ​ថ្ងៃ ឥឡូវ​ជា​ក្រុង​ទាន់​សម័យ ឱក័ស​ច្រើន​ក្រៃ​អនេក​លន់ ។