ឱង្កា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. អង្កា) ។