ឱច្ចាសន៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ឧច្ចាសនៈ ឬ ឧច្ចាសន៍ ក្នុង​ពាក្យ ឧច្ច និង អាសនៈ) ។