ឱទក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ទៈកៈ ឬ -ទក់ បា. ឬ សំ. ( គុ. ) ដែល​រស់​នៅ​ក្នុង​ទឹក: ត្រកួន, កញ្ឆែត... ជា​ដំណាំ​ឱទក ។ ព. កា. រំលឹក​ឲ្យ​ឧស្សាហ៍​ដាំ​ដំណាំ​ឱទក : ដំណាំ​ឱទក ប្រើ​ធ្វើ​អន្លក់ បន្លែ​ក៏​បាន មាន​ស្រះ​ត្រពាំង ខែ​ប្រាំង​គង់​មាន-ទឹក​ដក់​នៅ​បាន-យូរ​ត្រូវ​ដាំ​ទៅ ។ កុំ​ខ្ជិល​ច្រអូស ខ្វះ​ដើរ​ងងូស សុំ​គេ​អ្នក​ក្រៅ សុំ​គេ​ញយ​ពេក អ្នក​មាន​មាត់​ឆៅ គេ​ស្ដី​ប្រដៅ គួរ​ខ្មាស​គេ​ណាស់ ។ ដំណាំ​ឱទក ដាំ​ច្រើន​អាច​លក់ ព្រោះ​កើត​រហ័ស ពុំ​យូរ​ប៉ុន្មាន បាន​ប្រាក់​ច្បាស់​ៗ បាន​ជា​ចាស់​ៗ ហៅ​ទ្រព្យ​ផ្គាប់​ឆ្នាំង ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ. --ទៈកៈ, ដូច​ជា ឱទក​ជាតិ ជាតិ​ដំណាំ​ជាដើម ដែល​រស់​នៅ​ក្នុង​ទឹក ។ ឱទក​និវាប បន្លែ​ទឹក ។ ឱទក​សញ្ជាតិ ជាតិ​អ្វី​ៗ​ដែល​កើត​ឯង​ក្នុង​ទឹក ។ ឱទក​សត្ត ឬ ឱទក​សត្វ សត្វ​ដែល​កើត​ក្នុង​ទឹក​ហើយ​រស់​នៅ​ក្នុង​ទឹក ។ល។ ឳទក