ឱបក្កមិកាពាធ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--បុ័ក-កៈមិ-- បា.; សំ. ( ន. ) (ឳបក្រមិក + អាពាធ) ជំងឺ​ដែល​កើត​អំពី​អ្នក​ដទៃ​ប្រហារ (មាន​វាយ, កាប់, ចាក់​ជាដើម), ជំងឺ​របួស, ជំងឺ​ត្រូវ​របួស ។