ឱបម្មសំសន្ទនា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--បុ័ម-ម៉ៈ ស័ង-សន-ទៈនា បា. ( ន. ) ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ដោយ​ប្រៀប​ធៀប, ការ​ផ្ទៀង​តម្រូវ​ដោយ​ល្អិត​ល្អ : ធ្វើ​ឱបម្មសំ​សន្ទនា, សៀវភៅ​មាន​ឱបម្មសំ​សន្ទនា ។(ព. កា.) : ឱបម្មសំ-សន្ទនា ជា​ភារ​កិច្ច​ដ៏​សំខាន់ ដែល​កម្ម​ការី​ត្រូវ​ប្រកាន់ ប្រយ័ត្ន​ក្រែង​ភ័ន្ត​មាន​កំហុស ។