ឱម​សត្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អោ-មៈ-សាត់ ឬ អោ-មៈកៈ សាត់ បា. ( ន. ) សត្ត​ថោក​ទាប គឺ​ជន​អ្នក​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​អាក្រក់​មាន​ទុច្ចរិត ១០ ជាដើម (ប្រើ​ជា-- សត្វ ក៏​បាន) ។ ព. កា. ថា: ឱមក​សត្ត រែង​មាន​វិបត្តិ ដោយ​ក្តី​រង​ទុក្ខ នេះ​ហើយ​នោះ​ទៀត ចង្អៀត​ឥត​សុខ ពុំ​បាន​ស្រណុក ក្នុង​ថ្ងៃ​ណា​មួយ ។ (វេវ. លាមក​សត្ត ឬ --សត្វ; ព. ផ្ទ. អនោម​សត្ត ឬ អនោមក​សត្ត ឬ​ក៏ --សត្វ) ។ ឱមក​សត្ត