ឱរ៉ាល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្រុកនៃខែត្តកំពង់ស្ពឺ
  2. ភ្នំខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជា