ឱរ៉ៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ឧរ៉ៃ) ។