ឱសាហ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ឧស្សាហៈ ឬ ឧស្សាហ៍ ) ។