ឱស្រព

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ស្រប់ សំ.; បា. ( ន. ) (ឧត្សវ; ឧស្សវ) ល្បែង​របាំ, របាំ​យ៉ាង​តូច (ម. ព. មហោស្រព ទៀត​ផង) ។