ឱឡារិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា.; សំ. ( គុ. ) (ឱឌារិក) គ្រោត​ៗ, គ្រោតគ្រាត; ច្បាស់លាស់ ។ ព. ផ្ទ. សុខុម ។ ធំដុំ, យ៉ាង​ធំ, ហ៊ឹកហ៊ាក់ : ធ្វើ​បុណ្យ​ខណ្ឌសីមា​ដ៏​ឱឡារិក​អធិកអធម (ម. ព. ឧឡារ ផង) ។ ឱឡារិក​រូប រូប​គ្រោតគ្រាត; រូប​ដែល​ច្បាស់លាស់ (ព. ផ្ទ. សុខុម​រូប) ។