១ឧសភា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់កំពង់កណ្ដាល