១០.៨

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំវាលម្លូ