១២

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រះធាតុ