១៥

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជប់