៣២

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំតាអុង
  2. ភូមិនៃឃុំជីរោទ៍ទី២