៣៣

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំចំការអណ្ដូង
  2. ភូមិនៃឃុំតាអុង
  3. ភូមិនៃឃុំសូរភី