៣៧

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំក្រែក