៥៥

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំសូរភី
  2. ភូមិនៃឃុំក្រែក