៦-១២

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃសង្កាត់វិហារហ្លួង
  2. ភូមិនៃសង្កាត់វិហារហ្លួង