៧មករា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំដារ
  2. ភូមិនៃឃុំតាំងក្រសាំង
  3. ខណ្ឌនៃរាជធានីភ្នំពេញ
  4. ភូមិនៃសង្កាត់កាចាញ