៨-១០

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំថ្មពេជ្រ