​កម្តៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ធ្វើ​ឲ្យ​ក្ដៅ : កម្ដៅ​សម្ល, កម្ដៅ​ពោះ; កម្ដៅ​ចិត្ត ។ ចំហាយ​ក្ដៅ : កម្ដៅ​ថ្ងៃ, កម្ដៅ​ភ្លើង, កម្ដៅ​សុរា ។