​ក្រអូប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ដែល​ល្អ​ក្លិន ឬ​មាន​ក្លិន​ល្អ : ក្លិន​ក្រអូប, ក្រអូប​ក្លិន​សាយ ។