​គ្រហស្ថ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(សំ. ក្ល.)(គ្រហ៊ាស់)(សំ.បា.) (គ្ឫហស្ថ; គហដ្ឋ) អ្នក​មាន​ផ្ទះ, អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ផ្ទះ គឺ​អ្នក​មាន​គ្រួសារ ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ បព្វជិត ។