​ធម៌

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

[ធ័រ] (សំស្ក្រឹត; បាលី ធម្ម) សភាវៈ​ដែល​ទ្រទ្រង់​សត្វ​លោក គឺ​ បុណ្យ, បាប, សុចរិត, ទុច្ចរិត ។ល។ (មើលពាក្យ ធម្ម ផង) ។​ ពាក្យ​នេះ ខ្មែរ​យើង​ធ្លាប់​ប្រើ​ជា​ធម្មតា​មក គឺ​សំដៅ​យក​ពាក្យ​ឱវាទ​បស់​ព្រះ​ពុទ្ធ និង អត្ថបទ​ទួទៅ​ដែល​ទាក់ទង​​ដោយ​ពុទ្ធសាសនា : រៀនធម៌, សូត្រធម៌, ចេះ​ធម៌, ចាំធម៌, ស្តាប់ធម៌, ធម៌អាថ៌, អត្ថបទ​របស់​ធម៌ ។ល។